Outletland in Odijk; aanvoer van
ruim 120 kindermerken onder een dak!

header

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE OUTLETLAND FACEBOOK

Datum: 20 JUNI 2014

Algemene actievoorwaarden winactie Outletland B.V. One Direction concertkaartjes op Facebook.

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Outletland B.V. (verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde “winactie Outletland B.V.” (verder te noemen: de 'Actie').

2. Deze actie heeft als doel 4x 2 kaarten voor het concert van One Direction op
24 juni 2014 in de Amsterdam ArenA te vergeven aan fans van Ouletland B.V.  op Facebook (verder te noemen: 'de Prijs'). Fans kunnen deelnemen door de facebook pagina van Outletland B.V.  te liken en de foto te delen. In totaal worden er 4 winnaars geselecteerd. Deze Actie loopt van vrijdag 20 juni tot en met maandag 23 juni 2014 14:00.

 

3. Outletland B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.


4. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 

5. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

6. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een
ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Outletland, alsmede een ieder die op
enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij
deze Actie.

7. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 
8. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Outletland B.V.  en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel
gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.

9. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Outletland B.V.  om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.

10. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan' zijn geworden van Outletland B.V.  (door Outletland te ‘liken’ op Facebook).

11. De uiterste aanmeldingsdatum is maandag 23 juni 2014 14.00 uur.

12. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

13. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 

III. Prijzen

14. In totaal zijn er vier prijzen te winnen waarbij iedere prijs twee kaarten inhoudt. Deze kaarten geven recht op toegang voor 2 personen voor het concert van One Direction in de Amsterdam Arena van dinsdag 24 juni 2014.  

15. De prijzen dienen te worden afgehaald tussen 9.30 en 14.00u in de winkel van Outletland B.V., De Meent 32 – D, 3984 JK Odijk.

16. Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de Actie uit alle deelnemers vier winnaars. Om aanspraak te maken op de Prijs dienen de winnaars uiterlijk dinsdag 24 juni om 14:00 hun prijs af te halen bij de winkel van Outletland B.V.

17. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

18. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

19. De vier winnaars worden maandag 24 juni 2014 om 15.00 uur bekendgemaakt op het prikbord van https://www.facebook.com/pages/Outletland.

20. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Outletland B.V.


IV. Aansprakelijkheid

21. Outletland B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of  reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.


22. Outletland B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

23. Outletland B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer-hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het
verlies van inzendingen tot gevolg hebben.


24. Outletland B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Outletland B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. Slotbepalingen

 

25. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@ouletland.nl.


26. Op deze winactie van Outletland B.V. is Nederlands recht van toepassing.


Aldus opgemaakt te Odijk, vrijdag 20 juni 2014.

  • Facebook
  • Twitter